Articles

การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

Friday, September 16, 2011
By admin
การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

ถ้าพิจารณาจากฐานข้อมูลของธนาคารโลกก็ดี ฐานข้อมูลจากองค์การค้าระหว่างประเทศก็ดี หรือจากองค์การการเงินระหว่างประเทศก็ดี จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการหารายได้กับความสามารถทางการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกที่มีต่อโลกร้อนและการป้องกันสิ่งแวดล้อม จะทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ รัฐจะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการผลักดัน SMEs ใหม่ๆซึ่งเป็น SMEs ที่ใช้ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก (Knowledge Based Industries and/or Creative Economy) เพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง »

มองหาอาชีพ

Thursday, June 30, 2011
By admin
มองหาอาชีพ

เอ็สเอ็มอีชี้ช่องรวยได้นำบรรดาแฟรนไช้ส์เอสเอ็มอีมารวบรวมไว้ในงาน ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถมองหาอาชีพเพื่อสร้างตนเองได้ง่ายและสดวก พร้อมทั้งมีธนาคารต่างๆพร้อมให้บริการด้านสินเชื่อ สำหรับท่านที่ต้องการหาอาชีพ ควรหาโอกาสไปศึกษาเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง »

SMEs กับงานแสดงสินค้า

Monday, June 13, 2011
By admin
SMEs กับงานแสดงสินค้า

การจัดงานแสดงสินค้านี้ย่อมเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีศักยภาพได้แสดงผลงานของตนเองออกมา ถ้ามีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพิจารณาคัดเลือก SMEs ที่มีพื้นฐานการแข่งขันทางการตลาดในระดับหนึ่งเพื่อการส่งเสริมต่อยอดต่อไปเพื่อให้ SMEs เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ของประเทศ ภาครัฐ องค์กรกลางทางธุรกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน SMEs อย่างจริงจัง และจะมีแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวางพื้นฐานให้เกิด SMEs ของคนรุ่นใหม่เพื่อทดแทน SMEs รุ่นเก่าเพื่อให้สามารถก้าวทันและก้าวแซงประเทศในภูมิภาคอย่างไร »

โอท็อปกับความคิดสร้างสรรค์

Monday, March 14, 2011
By admin
โอท็อปกับความคิดสร้างสรรค์

OTOP หรือ One Tambol One Product เป็นโครงการของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีเป้าหมายให้แต่ละตำบลมีแนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถทำการตลาดได้ทั้งในประเทศและขยายตัวไปยังต่างประเทศ ในทางปฏิบัติอาจเกิดการรวมตัวกันของชุมชน หรืออาจเป็นลักษณะการร่วมมือร่วมใจของชุมชน เพื่อเป้าหมายการสร้างรายได้ หรือเพิ่มรายได้จากที่มีอยู่ »

ครัวไทยสู่ครัวโลก

Sunday, March 6, 2011
By admin
ครัวไทยสู่ครัวโลก

สินค้าเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินปีละหลายแสนล้านบาท ภาคการผลิตการเกษตรจึงมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าของโลก ไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมๆกับเพิ่มคุณค่าตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของโลกด้วย »

Jatujak street market

Tuesday, February 15, 2011
By admin
Jatujak street market

Jatujak street market is quite well known market to both Thais and foreigners. It distributes a variety of products; eg. fashion products, stones and precious metal made for decoration, household decorating products, flower plants as well as some trees. »

Creative economy

Monday, February 14, 2011
By admin
Creative economy

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรร หรือ creative economy คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรสิ่งใหม่ๆจากพื้นฐานความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งในด้านความสะดวกในการใช้หรือความพึงพอใจเชิงจิตใจ หรือเพื่อประโยชน์ทางการตลาด »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01367 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1