Virtual Education

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

Monday, February 13, 2012
By admin
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณคดีและศิลปะหลายๆประเภทอย่างแท้จริง บทละครต่างๆที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นได้ตกเป็นมรดกตกทอดสู่คนรุ่นหลัง เป็นมรดกตกทอดที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยะธรรมของไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์ »

พระแก้วมรกต

Sunday, February 5, 2012
By admin
พระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกสีเขียว เป็น ศิลปะก่อนเชียงแสน ถึง ศิลปะเชียงแสน มีขนาดหน้าตักกว้าง 48.3 ซม. สูงทั้งฐาน 66 ซม. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอรวบรวมได้ว่าองค์พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย ซึ่งได้ทำนายไว้ว่า ถ้าพระแก้วมรกตจะสามารถดำรงพระชันษาให้ได้ครบ 5000 พระพุทธศักราชแล้ว จะต้องเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ในเบญจประเทศ พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ในหลายประเทศ และได้ถูกอัญเชิญเข้ามาสู่ดินแดนของไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา เชื่อกันว่าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง »

พระพุทธรูปทองคำ

Saturday, February 4, 2012
By admin
พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือพระพุทธรูปทองคำ จัดเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของคนในชาติและชาวต่างประเทศที่ให้ความสำคัญเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ เป็นพุทธศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่มีพุทธลักษณ์งดงาม ทองคำที่สร้างเป็นองค์พระเปล่งประกายสุกใส นับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่ค้นพบพระพุทธรูปทองคำในปี พ.ศ. 2498 หลังจากองค์พระถูกปกปิดด้วยปูนมาตลอดระยะเวลาเกือบพันปี ปัจจุบันพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรได้ประดิษฐานอยู่ในมหามณฑปฯอันงามสง่าสมควรแก่คุณค่าของพระพุทธรูปทองคำอันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งองค์หนึ่งของไทย »

แม่น้ำ เขื่อน ลำคลอง

Friday, November 18, 2011
By admin

ถ้าพิจารณาจากแผนที่ของแม่น้ำต่างๆ หนองน้ำและบึงธรรมชาติต่างๆ หรือเขื่อนกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้น หรือฝายน้ำต่างๆแล้ว จะเห็นว่าระบบชลประทานของประเทศอยู่ในระดับที่ดีมากแห่งหนึ่ง ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี ระบบน้ำซึ่งกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเหล่านี้ น่าจะช่วยสร้างผลผลิตภาคการเกษตรให้กับประเทศเป็นอย่างมาก »

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

Sunday, September 4, 2011
By admin
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

ประเทศไทยมีผู้คนหลากหลายที่ชอบสะสมของเก่า ของโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปที่สวยงามของไทยมากมาย หลายๆท่านคิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยใจรัก ขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างสถานที่ ทำให้ดูแน่น เกะกะไม่สวยงาม ขาดคำอธิบายให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก รัฐหรือท้องถิ่นควรให้ความสนใจช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตแบบไทยๆโบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานสำคัญในการอธิบายถึงความเป็นอารยะของชาติ »

พิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณ

Sunday, July 10, 2011
By admin
พิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณ

การจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือไทยของอาจารย์ไพทูรย์และอาจารย์รัตนา ขาวมาลา เกิดขึ้นจากความผูกพันธ์ในวิชาชีพที่เป็นครูมาตลอดชีวิตตลอดจนวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับสายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า อนาคตเรือเหล่านี้จะค่อยๆหดหายไป เนื่องจากวิถีคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้อาจารย์ไพทูรย์ตัดสินใจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสำหรับเยาวชน ให้เห็นอารยธรรมและวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยที่ผ่านมา »

เรื่องของหมา

Sunday, May 29, 2011
By admin
เรื่องของหมา

สุนัขเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดี สามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ในการเป็นนักล่า ทั้งยังช่วยต้อนฝูงสัตว์ เทียมรถลาก ไล่หนู ไล่แมว ช่วยงานทหาร ตำรวจ ช่วยคนพิการ ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น สุนัขเป็นเพื่อนที่สุภาพ ซื่อสัตว์ อดทน และเชื่อฟังเจ้าของ นอกจากนั้นสุนัขยังมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ทั้งยังช่วยให้คนไข้โรคสมองบางชนิดเกิดอารมณ์ผ่อนคลายอีกด้วย »

ชวนเยี่ยมชมและไหว้พระวัดราชบพิธฯ

Wednesday, May 4, 2011
By admin
ชวนเยี่ยมชมและไหว้พระวัดราชบพิธฯ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนได้ใช้โอกาสยามว่างไปเข้าวัดเยี่ยมชมหรือทำบุญไหว้พระ ส่วนท่านที่นับถือศาสนาอื่นสามารถเยี่ยมชมความงดงามของงานก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย บางส่วนผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตก อยากชักชวนทุกๆท่าน »

วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม ราชวรวิหาร

Sunday, April 17, 2011
By admin
วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติ »

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

Saturday, April 16, 2011
By admin
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

วัดราชโอรสาราม หรือ วัดราชโอรส เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร จัดเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๓ แห่งบรมราชวงศ์จักรี เป็นวัดประจำรัชกาลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกกรุงรัตนโกสินทร์ ตกแต่งด้วยศิลปะจีนเป็นส่วนมาก แต่ก็ผสมผสานศิลปแบบไทยอย่างกลมกลืน นับเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างโบสถ์ที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา เป็นวัดที่มีความแปลกและความงดงามจนมีผู้กล่าวชมที่ปรากฏเป็นหลักฐานไว้มากมาย »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 dsc01366 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1